ฝากเงินธนาคารไหนดี ? เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง บัญชีเงินฝากปลอดภาษี 2565

อยากลงทุนเริ่มต้นอย่างไร? วันนี้เรามีวิธีการลงทุนง่าย ๆ เริ่มต้นด้วยวิธีการออมเงินกับธนาคาร ซึ่งเป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ตนเองในการทยอยเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้มีจำนวนพอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปในรูปแบบที่มีความปลอดภัย มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อรักษาเงินต้นไว้ โดยผลตอบแทนจากเงินออมอาจไม่ได้สูงมากนัก   เช่น เงินฝากประจำรายเดือนแบบปลอดภาษี กับธนาคารชั้นนำของไทย จะมีธนาคารไหนได้ดอกเบี้ยสูงๆบ้าง มาดูกัน

6 อันดับธนาคารเงินฝากปลอดภาษี อัตราดอกเบี้ยสูง 2565

ธนาคาร

ดอกเบี้ย (% ต่อปี) ระยะเวลาฝาก ฝากขั้นต่ำ

ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

2.00% , 2.15%

24 เดือน , 36 เดือน

1,000

ไทยพาณิชย์

1.35-1.60%

24 เดือน , 36 เดือน

500

กรุงเทพ

1.25%-1.50%

24 เดือน , 36 เดือน

1,000

กสิกรไทย 1.25% 24 เดือน

500

กรุงศรีอยุธยา

1.15-1.25%

24 เดือน , 36 เดือน

500

กรุงไทย 0.75-1.00% 24 เดือน , 36 เดือน

1,000

 

ธนาคารไทยเครดิต

ธนาคาร1

ประเภทบัญชีเงินฝากปลอดภาษี Tax Free Account :  อัตราดอกเบี้ย 2.00-2.15%

บัญชีปลอดภาษี เป็นบัญชีเงินฝากที่กระตุ้นและส่งเสริมวินัยในการออมให้กับลูกค้ารายย่อยให้มีเงินก้อนง่ายๆ เพียงฝากเงินด้วยยอดที่เท่าๆ กันทุกเดือน ตามระยะเวลาการฝากที่เลือก 24 เดือน หรือ 36 เดือน พร้อมรับดอกเบี้ยเต็มๆ เมื่อฝากครบระยะเวลาการฝาก ไม่เสียภาษี

รายละเอียดบัญชี

 1. สำหรับบุคคลธรรมดา และสามารถเปิดบัญชีปลอดภาษีได้เพียง 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน
 2. จะต้องฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงกับธนาคาร ขั้นต่ำ 1,000 บาท
 3. อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาฝาก

การจ่ายดอกเบี้ย

 1. จ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ
 2. การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ตามระยะเวลาที่ฝาก ไว้ จริง และ หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 3. กรณีมีการขาดฝากไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด หรือ 36 งวด (ตามระยะเวลาที่เลือกฝาก) ไม่ถือว่าลูกค้าทำผิดเงื่อนไข ธนาคารจะให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี และได้รับการยกเว้นภาษี
 4. กรณีมีการขาดฝากเกินกว่า 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด หรือ 36 งวด (ตามระยะเวลาที่เลือกฝาก) โดยลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝาก ปลอดภาษี และ หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

รายละเอียดเพิ่มเติม   บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารไทยเครดิต

 ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคาร2

ประเภทบัญชีเงินฝากปลอดภาษี TaxFree Account :  อัตราดอกเบี้ย 1.25-1.5%

บัญชีฝากประจำสินมัธยะทรัพย์ทวี เป็นเงินออมเพื่ออนาคตที่ปลอดภาษี และดอกเบี้ย โครงการเงินฝากที่ให้เงินออมของท่านเพิ่มขึ้นทุกเดือนด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ระยะเวลาการฝากมีให้เลือก 24 , 36 ,48 และ 60 เดือน ในที่นี้จะกล่าวถึงระยะการฝากที่ 24,36 เดือน

 รายละเอียดบัญชี

 1. จะต้องฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงกับธนาคาร ขั้นต่ำ 1,000 บาท
 2. ฝากเงินครบกำหนดตามระยะเวลา และผิดนัดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง จะยังได้รับดอกเบี้ยตามสัญญา
 3. คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ด้วยอัตราตามประกาศของธนาคาร เป็นระยะเวลา 1 ปี
 4. อัตราดอกเบี้ยคงที่

การจ่ายดอกเบี้ย

ทางธนาคารจ่ายเมื่อครบกำหนด หากถอนเงินก่อนกำหนดถือเป็นการปิดบัญชีซึ่งลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

รายละเอียดเพิ่มเติม  บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารกรุงเทพ

 ธนาคารกรุงไทย

ธนาคาร3

ประเภทบัญชีเงินฝากปลอดภาษี Tax Free Account :  อัตราดอกเบี้ย 0.75-1.00%  ต่อปี

เปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีกับ Krungthai ZERO TAX MAX ฝากประจำรับดอกเบี้ยสูง เลือกแผนการฝากได้ตามใจ มีให้เลือก 24 เดือน 36 เดือน และสูงสุดถึง 48 เดือน สามารถหักเงินจากบัญชีได้อัตโนมัติ พร้อมรับดอกเบี้ยได้ทันทีเมื่อครบกำหนดฝาก

รายละเอียดบัญชี

 1. เงินฝากปลอดภาษี ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท และฝากเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
 2. ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 3. ถอนก่อน 3 เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
 4. ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หากถอนก่อนครบกำหนด หรือทำผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 5. ผู้ฝากเงินฝากปลอดภาษี สามารถเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

การจ่ายดอกเบี้ย

–  จ่ายเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาการฝากตามเงื่อนที่ทางธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

รายระเอียดเพิ่มเติม บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคาร4

ประเภทบัญชีเงินฝากปลอดภาษี Tax Free Account :  อัตราดอกเบี้ย 1.25%  ต่อปี

บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ปลอดภาษี แถมดอกเบี้ยสูง สร้างระเบียบวินัยเพื่อเงินก้อนใหญ่ในอนาคต ออมเงินอย่างสม่ำเสมอในจำนวนเท่ากันนาน 24 เดือน

รายละเอียดบัญชี

 1. ฝากเท่ากันทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยจะได้รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 24 เดือน
 2. ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก
 3. หากขาดการฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารจะไม่รับฝากเงินฝากทวีทรัพย์ในงวดที่เหลือต่อไป และจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 4. มีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทนี้ได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

รายละเอียดเพิ่มเติม บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคาร5

ประเภทบัญชีเงินฝากปลอดภาษี Tax Free Account :  อัตราดอกเบี้ย 1.35-1.60% ต่อปี

บัญชีเงินฝากโบนัส/บัญชีเงินฝากระยะยาว 24 เดือน เริ่มง่ายๆแค่ออมเงินต่อเนื่อง 24 เดือน รับดอกเบี้ยเงินฝากไปเต็ม ๆ แบบไม่หักภาษี มีทั้งแบบที่มีสมุดคู่ฝากและแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

รายละเอียดบัญชี

 1. บัญชีเงินฝากที่เปิดให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดา
 2. จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ 500 บาท (ส่วนเพิ่มขั้นละ 500 บาท) ต้องฝากเท่าๆ กันทุกเดือน วันที่ฝาก จะฝากวันไหนก็ได้ภายในเดือน ฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง (หรือ 1 งวด) วันที่ครบกำหนดจะนับจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายไปอีก 1 เดือน
 3. เลือกฝากได้ทั้งแบบ 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.35% หรือ 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี

เอกสารการเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

รายละเอียดเพิ่มเติม   บัญชีปลอดภาษี ธนาคารไทยพาณิชย์

 ธนาคารกรุงศรี

ธนาคาร6

ประเภทบัญชีเงินฝากปลอดภาษี Tax Free Account :  อัตราดอกเบี้ย 1.15-1.25%  ต่อปี

เงินฝากประจำปลอดภาษีสร้างวินัยการออมเงินเพื่อเป้าหมายในอนาคต พร้อมรับดอกเบี้ยสูงและไม่ต้องจ่ายภาษี เพียงฝากขั้นต่ำเดือนละ 500 บาท ไม่ต้องฝากเงินเป็นก้อนใหญ่ๆ สามารถทยอยฝากเงินแบบรายเดือนได้ในจำนวนการฝากที่เท่าๆกันในทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี

 1. ง่ายๆ แค่ฝากเงินจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่เปิดบัญชีเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 24 เดือน และ 36 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดา
 2. เริ่มต้นฝากเพียงเดือนละ 500 บาท
 3. สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.15%) หรือสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาท (สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.25%)
 4. ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษี
 5. ผ่อนผันการขาดฝากไม่เกิน 2 งวด ตลอดระยะเวลาการฝาก

เอกสารการเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

รายละเอียดเพิ่มเติม บัญชีปลอดภาษี ธนาคารกรุงศรี

สำหรับข้อมูลเงินฝากปลอดภาษี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำข้างต้นเป็นข้อมูลล่าสุดของปี 2565 หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีกับธนาคารที่กล่าวมา หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ ‘รายละเอียดเพิ่มเติม‘ ได้เลย